OFERTA EDUKACYJNA PROGRAMU NIWKI NA ROK 2022

W ofercie na rok 2022 przyjęto formułę trzech obszarów tematycznych:

 1. Oferta doskonalenia dla nauczycieli placówek oświatowych na wszystkich etapach edukacyjnych.
 2. Organizacja nauczania języka niemieckiego (jako języka mniejszości narodowej i języka obcego).
 3. Zespół ds. opracowania materiałów dydaktycznych.

Oferta edukacyjna Programu Niwki 2022 to trzy obszary tematyczne adresowane do:

 • nauczycieli języka niemieckiego zatrudnionych w przedszkolach i szkołach z dodatkową nauką języka niemieckiego jako języka mniejszości, w szkołach dwujęzycznych, jak i nauczycieli uczących języka niemieckiego jako obcego;
 • nauczycieli przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej w aspekcie dwujęzyczności;
 • nauczycieli różnych przedmiotów wszystkich typów szkół w aspekcie regionalizmu
  i wielokulturowości;
 • przedstawicieli jednostek samorządów terytorialnych i innych organów prowadzących oraz dyrektorów placówek oświatowych.

Oferta powstała na bazie diagnozy potrzeb w zakresie doskonalenia nauczycieli języka niemieckiego jako języka mniejszości i nauczycieli uczących języka niemieckiego jako obcego, oraz nauczycieli różnych przedmiotów wszystkich typów szkół realizujących zajęcia z regionalizmu
i wielokulturowości. Analiza potrzeb w tym zakresie została przeprowadzona w oparciu o ankiety ewaluacyjne po szkoleniach w roku szkolnym 2020/2021 i pierwszych miesiącach roku szkolnego 2021/2022, ze szczególnym uwzględnieniem aktualnej sytuacji epidemiologicznej w kraju i na świecie, co powoduje konieczność zaplanowania szkoleń w formie mieszanej: część szkoleń w formie stacjonarnej, część w formie online.

Oferta oparta jest również na aktualnie obowiązujących przepisach prawa oświatowego oraz na zaleceniach Rady Europy z roku 2018 w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem następujących kompetencji:

 • w zakresie rozumienia i tworzenia informacji;
 • w zakresie wielojęzyczności;
 • cyfrowych;
 • osobistych, społecznych i w zakresie umiejętności uczenia się;
 • obywatelskich;
 • świadomości i ekspresji kulturalnej.

Program jest finansowany ze środków Konsulatu Republiki Federalnej Niemiec oraz Samorządów Województwa Opolskiego i Śląskiego.

Udział we wszystkich formach doskonalenia jest bezpłatny dla uczestników z obu województw. Formy szkoleniowe stacjonarne będą realizowane na terenie woj. opolskiego i śląskiego.

I  OBSZAR
Oferta DOSKONALENIA dla nauczycieli placówek oświatowych
NA WSZYSTKICH ETAPACH EDUKACYJNYCH

Cykl I      Nauczanie języka mniejszości narodowej

 1. Historia i kultura bez nudy
 2. NIKO-we inspiracje
 3. Niemiecki dla najmłodszych
 4. Wokół jednego tematu na języku niemieckim
 5. ZaCZYTAna Klasa

Cykl II    Metodyka nauczania języka niemieckiego

 1. Kompetencje językowe bez tajemnic
 2. Metody pracy w edukacji zdalnej (i nie tylko)
 3. Niemiecki nie tylko z podręcznikiem
 4. TIK-owy niemiecki
 5. Warsztaty literackie/plastyczne

Cykl III   Rozwój osobisty nauczyciela języka niemieckiego

 1. Dbam o dobrostan (mój i moich uczniów)
 2. O emocjach, relacjach, uważności i …. Ważności
 3. Twórczo i terapeutycznie
 4. Zmień myślenie na… myślenie projektowe

Cykl IV   Edukacja regionalna i wielokulturowa

 1. Debata regionalna… czyli jak uczyć się o regionie z wykorzystaniem metody debaty oksfordzkiej
 2. Dzień Języka Ojczystego
 3. Myślenie krytyczne w edukacji regionalnej
 4. Podróże dydaktyczne po Śląsku

Cykl V    Współpraca polsko-niemiecka

 1. Polsko-niemiecki projekt edukacyjny: Europejskie szkoły demokracji i partycypacji.

II OBSZAR
ORGANIZACJA NAUCZANIA JĘZYKA niemieckiego
(Jako języka MNIEJSZOŚCI NARODOWEJ i języka obcego)

 1. Język mniejszości narodowej zgodnie z aktualnymi aktami prawnymi
 2. Konferencje: Inauguracja Programu Niwki 2022/30 lat minęło
 3. Sieć nauczycieli języka mniejszości narodowej
 4. Forum nauczyciela języka niemieckiego (promocja języka niemieckiego, jakość edukacji językowej, ocenianie, praca z uczniem mającym trudności w nauce, materiały dydaktyczne do wykorzystania na języku mniejszości i HiK)

III OBSZAR
Zespół ds. OPRACOWANIA MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH

Kontynuacja pracy zespołu nad tworzeniem i inwentaryzacją materiałów dydaktycznych (do języka mniejszości narodowej, edukacji regionalnej oraz dwujęzyczności w zakresie j. niemieckiego)